ON Arkitekter arbetar med:

– Kommersiella fastigheter
– Samhällsbyggande
– Bostäder
– Verksamhetsanpassade kontor

ON Arkitekter startades 2007 av Erik von Matérn och Lars Westerberg. Kontoret består idag av 16 medarbetare med kompetens inom alla skeden i projekteringsprocessen.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

ON:s Kreativa Process / ON:s Samverkans Process

ON har en Kreativ Process som vi arbetar efter internt. Processen följs i alla uppdrag för att klargöra de specifika förutsättningarna i varje projekt, och för att säkerställa att allt material som lämnar kontoret håller en hög arkitektonisk nivå. Detta påverkar både uppdragets gång och hur våra lokaler disponeras.

ON har en Samverkansprocess som beskriver hur vi samverkar med våra kunder. För oss är det viktigt att det vi levererar verkligen stödjer kundens verksamhet och varumärke. Samverkansprocessen är transparent, och bygger på ömsesidig ärlighet och förtroende. Vi arbetar efter följande princip:

1. Inläsning, samförstånd, plattform/accept

När vi tagit del av underlaget och förutsättningar påbörjar vi inläsning och analysarbete.
Aspekter som vi behöver ta in och tillgodogöra oss är funktionskrav, historisk analys, framtida planer, kulturvärden, ta del av kravägare och intressenters perspektiv och önskemål.

 

2. Skiss konkretisering, framställning av förslag

Vi arbetar utifrån utgångspunkterna ovan i några parallella spår/skisser för att hitta olika vägar framåt och ha alternativa lösningar som utvärderas gemensamt med kund. Detta genererar i skisser och fysiska modellstudier.
Uttryck och funktion konkretiseras med expertstöd i genomförande, ekonomi och konstruktion. Vi arbetar ofta med en tektonisk utgångspunkt. Konstruktionen blir en integrerad del i det arkitektoniska uttrycket och gestaltningen härrör på så sätt ur den konstruktiva idén.

De sammanställda skisserna presenteras i ytterligare en intern genomgång med samtliga på kontoret som inte är involverade i processen för att fånga upp ytterligare aspekter.
Konkreta skisser och modellstudier sammanställs och stäms av med kund. Syftet är att fånga upp synpunkter och förankra förslaget och ger oss en möjlighet att justera och utveckla förslaget inför färdigställande.

 

3. Färdigställande och detaljering av förslag – presentation

Synpunkter från kund arbetas in och förslaget detaljeras. Presentationsmaterial, bilder och ritningar tas fram. Lösningar förankras med teknikstöd (konstruktör, genomförande och ekonomi)

Slutredovisning av förslag presenteras muntligt med fysisk modell, ritningar och illustrationer samt i beskrivande text.

Miljö

ON Arkitekter är medlem i Sweden Green Building Council sedan 2010 samt har kompetens inom BREEAM och Miljöbyggnad. Sedan 2019 deltar ON även i Färdplan fossilfri konkurrenskraft 2045.

ON är en del av den resurskrävande byggbranschen. Vi har ett stort ansvar att beakta de miljö-, klimat-, hälsomässiga, sociala samt estetiska aspekter som berör byggande och byggd miljö. Detta är något vi i varje projekt försöker vara rådgivande i gentemot beställaren.

ON:s nivå
I våra uppdrag prövas alla ställningstaganden ur miljö-, klimat- och hälsosynpunkt liksom utifrån sociala aspekter.

Exempel
Val av material, belysning, utrustning
Bra dagsljusförhållanden, uppvärmning
Lokalisering, effektivitet, form, fönstersättning
ON eftersträvar lösningar som håller över tiden, vilket i sig är resurssnålt.

Uppdragsgivarens nivå
Att tillsammans med kunden välja en specifik miljöcertifiering eller andra höjda miljökrav är någonting som vi välkomnar, och gärna driver och genomför.

Exempel
Projekten Life City och Färgskrapan är certifierade enligt BREEAM, nivå Excellent. Byggnaden för Borås Tingsrätt ska certifieras enligt BREEAM, ambitionen är att den ska uppfylla kraven för nivå Outstanding.

Utbildning
Vi strävar efter att ständigt utveckla oss inom miljö, klimatpåverkan, social hållbarhet och hälsa. Vi uppmuntrar att medarbetare är pålästa och intresserade samt fördjupar sin kunskap genom utbildningar, föreläsningar eller studieresor. Vi delar med oss av kunskap till varandra på kontoret genom interna seminarier.

För frågor kontakta miljöansvarig på ON: AnnaMaria Cyon, annamaria.cyon at onark.se

Uppdragsgivare

Kommersiella fastigheter

AFA Fastigheter
Atlas Copco
Areim
Atrium Ljungberg
BIE – Bureau International des Exposiotions
Climate Machines
Gillingebanan
Intea
KF Fastigheter
Kinnarps AB
Klövern AB
Lundberggruppen
McDonalds
MTR
NSP
PEAB
Skanska
STF – Svenska Turistföreningen
Trenad
Trifam Fastighets AB
Vacse

 

Samhällsbyggande

Botkyrka Södra Porten AB
Exploateringskontoret, Stockholm Stad
Huddinge Kommun
Järfälla Kommun
Serneke
Skanska Sverige
Trafikverket
URS
WSP Samhällsbyggande
ÅF/AFRY

 

Bostäder

ALM Equity
Balder
BRF. Hemmet
Familjebostäder
F. Holmström Fastigheter
Fyrhuset i Täby
Granen Fastighetsutveckling/Arwidsro
MUM Projektbyggarna AB
Olov Lindgren AB
Roche Diagnostics AB
SBU Framtid
Sollentuna Tallskogen AB
Viktor Hanson

 

Verksamhetsanpassade kontor

Adventure Box
Atlas Copco
Berling Media
Brandskyddslaget
Certex Svenska AB
IKEM
Kinnarps Interior Stockholm
Näringslivets hus
Postkodlotteriet
Probitas
Projektledarhuset
Scienta Omicron
Svenska Postkodlotteriet
Svenskt Näringsliv
Teleperformance Nordic