Kreativ process

ON arbetar enligt en strukturerad metod som vi kallar ON:s Kreativa Process. Processen följs i alla uppdrag för att klargöra de specifika förutsättningarna och för att säkerställa att allt material som lämnar kontoret håller en hög arkitektonisk nivå. Detta påverkar både uppdragets gång och hur våra lokaler disponeras.

 

För oss är det viktigt att det vi levererar stödjer kundens verksamhet och varumärke. Vår samverkansprocess bygger på ömsesidig ärlighet och förtroende. Vi arbetar efter följande princip:

 

  1. Inläsning, samförstånd, plattform/accept

När vi tagit del av underlaget och förutsättningar påbörjar vi inläsning och analysarbete. Aspekter som vi behöver ta in och tillgodogöra oss är funktionskrav, historisk analys, framtida planer, kulturvärden, ta del av kravägares och intressenters perspektiv och önskemål.

 

  1. Skiss konkretisering, framställning av förslag

Vi arbetar i några parallella spår/skisser för att hitta olika vägar framåt så att alternativa lösningar kan utvärderas gemensamt med kund.

Uttryck och funktion konkretiseras med expertstöd i genomförande, ekonomi och konstruktion. Vi arbetar ofta med en tektonisk utgångspunkt. Konstruktionen blir en integrerad del i det arkitektoniska uttrycket och gestaltningen härrör på så sätt ur den konstruktiva idén.

Framtagna skisser presenteras internt med samtliga på kontoret för att fånga upp ytterligare aspekter. Skissförslag och modellstudier sammanställs och stäms av med kund för att fånga upp synpunkter, förankra samt ge möjlighet att vidareutveckla förslaget inför färdigställande.

 

  1. Färdigställande och detaljering av förslag – presentation

Synpunkter från kund arbetas in och förslaget detaljeras. Presentationsmaterial, bilder och ritningar tas fram. Lösningar förankras med teknikstöd (konstruktör, genomförande och ekonomi). Slutredovisning av förslag presenteras muntligt med fysisk modell, ritningar och illustrationer samt i beskrivande text.