FSK02 / Förbifart Stockholm

Tunnlar

Uppdragsgivare:
ÅF/URS

Plats:
Stockholm

Tid:
2012 – 2014

Info:
För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matérn, 08-599 090 88.

Om projektet:

Tunnelmynningen, som är en del av Förbifart Stockholm, är tänkt att nyttjas av SL-bussar från Skärholmens centrum vidare söder respektive norrut. Mynningen ligger väl synlig i närheten av Skärholmens centrum och ett stenkast från Mikaelikyrkan i kanten av skogklätt berg. Platsen ligger i anslutning till Fokus Skärholmen, ett större stadsutvecklingsprojekt i söderort.

På grund av bergets dåliga kvalitet måste en stor del av berget schaktas bort vilket leder till en omfattande miljöpåverkan. För att minska denna och kunna återställa ursprungliga omkringliggande marknivåer byggs, dels en omfattande stödmur mot den norra sidan, dels två betongtunnelrör innan bergpåslaget. Betongtunneldelarnas mynningar är förskjutna i förhållande till varandra av samma anledning.

Utmaningen var att nå en sammanhållen, kultiverad gestaltning, adekvat för ett påslag i kanten till tät bebyggelse.

Uppgiften löstes med en enhetlig svepande gestalt som i två s-kurvor sammanför delarna. En konstruktiv knäckfråga var att lösa de s-formade balkkonstruktionen över respektive mynning. För att omhänderta de omfattande konstbyggnadsdelarna av konstruktionsbetong har stödmurar och mynningar klätts med ett ribbverk av vertikala, slamfärgsbehandlat, trä. Då ribbverket sträcker sig över ovanliggande marknivå tjänar dessa även som nedfallningsskydd.