E4/E20 Norra länken

Tomteboda-Haga Södra

Uppdragsgivare:
WSP, Trafikverket & Stockholms stad

Plats:
E4/E20 vid Karlberg
– Tunnlar under Norra stationsområdet,
Stockholm och Solna

Tid:
2009 – 2015

Info:
För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matern, 08-599 090 88.

Fotograf: Johan Fowelin

Om projektet:

På uppdrag av WSP har ON ansvarat för den arkitektoniska utformningen av stödmurar, tunnelmynningar, trapphus och andra delar av intunnlingsområdet vid Norra Station.
Uppdraget omfattade tunnlarna under blivande Hagastaden fram till trafikplats Haga Norra intill Hagaparken. Utanför tunnlarna medverkade ON i gestaltningen av E4/E20 mellan Karlbergs slottspark och den blivande Hagastaden, innefattande bland annat brostöd mot gång- och cykelväg, bullerskärm mot park samt ett mindre dagvattenmagasin.